Обука запослених за пружање прве помоћи у Вашем пословном простору

Обука из прве помоћи обухвата упознавање са поступцима за пружање прве помоћи, материјалом и опремом потребном за пружање прве помоћи.
Циљ обуке је да се запослени обуче у техници превијања повреда, у заустављању крварења, у пружању помоћи од удара електричне струје, у постављању удлага код прелома костију, правилима кардиопулмоналне реанимације, уклањању, смештају и преносу повређеног односно нагло оболелог лица. Обука укључује и специфичности радног места.

Кликните на слике да их прегледате увећане

Садржај програма:
Практично оспособљавање запослених за пружање прве помоћи се реализује у складу са Законом о безбeдности и здрављу на раду(Службени гласник РС, бр.101/05и 91/15) и Правилника о начину пружања прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве   помоћи(„СлужбенигласникРС“109/16).

Приликом оспособљавања запослени се упознају са поступцима којима се обезбеђује брзо пружање прве помоћи повређеним и нагло оболелим лицима на лицу места, а у складу са савременим методама пружања прве помоћи.
За пружање прве помоћи оспособљавају се руководиоци ( техничко и надзорно особље) и најмање 2% од укупног броја радника који су запослени у једној радној смени.
Обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи обавља се за потребе организација у складу са Актом о процени ризика и за радна места са повећаним ризиком. Послодавац треба да обезбеди да сви запослени буду упознати на ком месту могу потражити и коме лицу се могу обратити за пружање прве помоћи у случају повреде или изненадног обољења. Прву помоћ пружају за то оспособљена лица. Радници који раде на радним местима са повећаним ризиком морају бити обучени да могу сами себи помоћи ако су у опасности или ако се повреде или нагло оболе. Радници који раде на местима на којима не постоји повећани ризик пролазе обуку основног оспособљавања, а радници на местима са повећаним ризиком обуку из напредног оспособљавања за пружање прве помоћи.

Време и место одржавања:
Обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи врши се у просторијама послодавца у току или ван редовног радног времена ако послодавац тако захтева.
Обука се обавља теоријски и практично.

Обука пружања прве помоћи обухвата:
• теоријску наставу
• практичну примену (показивање)
• проверу

Након успешно завршене обуке, запослени добијају одговарајуће сертификате о свом учешћу и успеху.

Предавачи:
Доктори специјалисте медицине рада и предавачи Прве помоћи са лиценцом Министарства здравља. Обука је прилагођена Новом Правилнику о пружању прве помоћи, врсти средстава и опреме који морају бити обезбеђени на радном месту, начину и роковима оспособљавања запослених за пружање прве помоћи.

Контакт телефон: 063-379242; 011-2612780;
Обратите нам се пуем приложене Контакт форме:

Ovde napišite zahtev za ponudu (Vaši podaci i tekst nisu vidljivi ostalim posetiocima sajta)