Privredno društvo “SUPERMATIC” se bavi poslovima bezbednosti i  zdravlja na radu  u skladu sa  Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15).

“SUPERMATIC” doo Beograd je od Ministarstva  rada i socijalne politike dobilo licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

Privredno društvo “SUPERMATIC” pruža sledeće usluge:

Bezbednost i zdravlje na radu:

 • Izrada Akta o proceni profesionalnog rizika u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku Procene rizika na radnom mestu (,,Službeni glasnik RS”, br. 72/06 i 84/06).
 • Vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Izrada opštih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad.

Organizuje:

 • Preventivne i periodičei preglede i ispitivanja opreme za rad u skladu sa pravilnikom (,,Službeni glasnik RS”, br. 94/06 i br. 108/06).
 • Izrada uputstava za upotrebu, bezbedan rad i održavanje (opreme za rad, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ili opasnih materija)
 • Obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći

Organizuje ispitivanje :

 • Hemijskih štetnosti,
 • Ffizičkih štetnosti (buka, vibracije i štetna zračenja-osim jonizujućih zračenja),
 • Mikroklime (temperatura, brzina strujanja i relativna vlažnost vazduha),
 • Osvetljenosti, u skladu sa pravilnikom (,,Službeni glasnik RS”, br. 94/06 i br. 108/06).

Organizuje ispitivanje elektroinstalacija :

 • instalacije u objektu
 • gromobranska instalacija